Vedtægter

§ 1: Foreningens navn er Støvringkoret,

og foreningen har hjemsted i Rebild Kommune.

§ 2: Foreningens formål er: Folkeoplysning. A t fremme sangglæden for amatører. At synge for sjov, men tage det helt alvorligt. At styrke det sociale samvær medlemmerne imellem.

§ 3: Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

Støvringkoret er en åben forening, der optager nye medlemmer ved undervisningsstart efterår og forår.

§ 4: Foreningens medlemskontingent vedtages på den årlige generalforsamling. Derudover betales et beløb for deltagelse i foreningens aktiviteter, som opkræves ved sæsonstart. Dette beløb fastsættes hvert år af bestyrelsen.

§ 5: Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte/indgå aftale med kordirigent/korleder.

§ 6: Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter skyldnerfrister. Medlemskab kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse. Beslutning om eksklusion skal vedtages med 4/5 flertal i bestyrelsen. Beslutning om eksklusion kan indbringes for førstkommende generalforsamling af den ekskluderede.

§ 7: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14. dages varsel ved korets ugentlige øveaften og ved bekendtgørelse på korets hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling offentliggøres på korets hjemmeside og skal minimum indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af medlemskontingent
  • Valg til bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant
  • Eventuelt

Alle valg, undtagen afstemninger vedrørende vedtægter og opløsning, sker med simpelt flertal og skal kun på forlangende være skriftlige.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 9: Bestyrelsen består af 5 personer og 1 suppleant. Stemmeret har alle medlemmer, og alle medlemmer er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Hver person har 1 stemme.

Alle valg gælder for 2 år. Undtaget er suppleanter, som er på valg hvert år. Første år er 2 personer på valg efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 10: Der føres et regnskab for foreningens drift og status. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11: For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue. Foreningens formue kan kun bruges til aktiviteter inden for foreningens formål. Foreningen tegnes økonomisk ved kasserer og formand, i dennes fravær næstformand. Ved økonomiske dispositioner under kr. 2.000,00 kræves dog kun underskrift af kasserer.

§ 12: Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når disse er indkommet som forslag og er bekendtgjort i dagsordenen. For godkendelse af vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for. Der kan forlanges skriftlig afstemning.

§ 13: Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum. Skriftlig afstemning. Mulige aktiver tilfalder et almennyttigt kulturelt formål, der bestemmes på den sidste generalforsamling.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14.06.07. og med ændringer den 06.09.07 og 12.03.09